IR81A

Cảm Biến Chuyển Động Hồng Ngoại PIR Trong Nhà Gắn Trần Phát Hiện Thể Tích
Cảm Biến Chuyển Động Hồng Ngoại PIR Trong Nhà Gắn Trần Phát Hiện Thể Tích

Chi tiết »

IR82A

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR trong nhà gắn trần phát hiện mành
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR trong nhà gắn trần phát hiện mành

Chi tiết »

SIR05A

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR ngoài trời thân thiện vật nuôi chống che
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR ngoài trời thân thiện vật nuôi chống che

Chi tiết »

SIR05RA

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời không dây thân thiện vật nuôi
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời không dây thân thiện vật nuôi

Chi tiết »

SIR10S

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời

Chi tiết »

SIR10SA

Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời chống che/bò trườn
Cảm biến chuyển động hồng ngoại PIR dùng ngoài trời chống che/bò trườn

Chi tiết »

NR90TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 90m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 90m

Chi tiết »

NR60TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR30TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 30m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 30m

Chi tiết »

NR90TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 90m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 90m

Chi tiết »

NR60TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR30TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 30m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 30m

Chi tiết »

NR200AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 2x4 Kênh Tần Số Khoảng Cách 200m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 2x4 Kênh Tần Số Khoảng Cách 200m

Chi tiết »

NR120AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 120m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 120m

Chi tiết »

NR60AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR200AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 200m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 200m

Chi tiết »

NR120AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 1 Kênh Tần Số Khoảng Cách 120m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 1 Kênh Tần Số Khoảng Cách 120m

Chi tiết »

NR60AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J