NR90TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 90m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 90m

Chi tiết »

NR60TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR30TM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 30m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 4 kênh tần số khoảng cách 30m

Chi tiết »

NR90TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 90m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 90m

Chi tiết »

NR60TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR30TS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 30m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 2 tia 1 kênh tần số khoảng cách 30m

Chi tiết »

NR200AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 2x4 Kênh Tần Số Khoảng Cách 200m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 2x4 Kênh Tần Số Khoảng Cách 200m

Chi tiết »

NR120AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 120m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 120m

Chi tiết »

NR60AQM

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 2x4 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết »

NR200AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 200m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 200m

Chi tiết »

NR120AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 1 Kênh Tần Số Khoảng Cách 120m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 Tia 1 Kênh Tần Số Khoảng Cách 120m

Chi tiết »

NR60AQS

Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m
Cảm biến hàng rào hồng ngoại 4 tia 1 kênh tần số khoảng cách 60m

Chi tiết » 
   
G-D4P619VV0J